top of page

Zásady ochrany osobních údajů webu www.olgazimmermann.com

Správa webu www.olgazimmermann.com se zavazuje dodržovat zásady ochrany Vašich osobních údajů na Internetu. Klademe velký důraz na ochranu poskytovaných údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů jsou založeny na ustanoveních Všeobecných předpisů pro ochranu osobních údajů Evropské unie (GDPR). Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje, jsou tyto: zlepšení našich služeb, komunikace s návštěvníky tohoto webu, e-mailový zpravodaj, poskytování informací, požadovaných uživatelem, , a také pro následující úkony.

 

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v případě vašeho dobrovolného souhlasu. Pokud s tím budete souhlasit, povolujete nám shromažďovat a používat následující údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo, . Shromažďování a zpracování Vašich údajů probíhá v souladu s právními předpisy, platnými na území Evropské unie a státu Česká republika.

 

Ukládání, úprava a mazání dat

Uživatel, který poskytl své osobní údaje webovým stránkám www.olgazimmermann.com, má oprávnění nadále je upravovat i mazat, stejně jako odvolat svůj souhlas s jejich použitím. Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy: 24 měsíců. V případě ukončení používání Vašich údajů je správa webu odstraní. Pro přístup k Vašim osobním údajům můžete kontaktovat správu webu na adrese: Olga Zimmermann IČO 08330271 Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2. Vaše osobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám pouze s Vaším dobrovolným souhlasem, pokud však už byly převedeny, pak tyto údaje nemůžeme měnit, jsou-li už uvedené u jiných organizací, které s námi nesouvisejí.

 

Využití technických údajů při návštěvě webu

Když navštívíte web www.olgazimmermann.com, budou v databázi uloženy záznamy o Vaší IP adrese, čase návštěvy, nastavení prohlížeče, operačním systému a dalších technických informacích, potřebných pro správné zobrazení obsahu webu. Podle těchto údajů však identifikovat totožnost návštěvníka nemůžeme.

 

Poskytování informací dětmi

Pokud jste rodičem, nebo opatrovníkem a zjistili jste, že Vaše děti nám poskytly své osobní údaje bez Vašeho souhlasu, kontaktujte nás: Olga Zimmermann IČO 08330271 Bělehradská 858/23 120 00 Praha 2. Naše služba zakazuje ukládat osobní údaje nezletilých bez souhlasu rodičů nebo opatrovníků.

Využívání souborů cookies

 

Pro správné zobrazení obsahu a pro usnadnění používání stránek www.olgazimmermann.com využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory, uložené ve Vašem zařízení. Tyto soubory pomáhají webu zapamatovat si informace o Vás, například v jakém jazyce prohlížíte stránky a jaké stránky jste již navštívili, což jsou informace, které budou pro Vaši příští návštěvu užitečné. Díky souborům cookies bude pro Vás prohlížení webu mnohem pohodlnější. Více si o těchto souborech můžete přečíst zde. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby přijímal, nebo blokoval soubory cookie v prohlížeči samostatně. Nemožnost přijímat soubory cookie však může omezit výkonnost webu.

Využití osobních údajů jinými službami (v této chvyli nevyužívá žádné služby třetích stran)

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás: , .

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.Osobní údaje nepředáváme jiným organizacím a službám, které nejsou uvedeny v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Jedinou výjimkou je předávání informací podle zákonných požadavků státních orgánů, oprávněných k provádění takových úkonů.

 

Odkazy na jiné stránky

Naše stránky www.olgazimmermann.com mohou obsahovat odkazy na jiné weby, které nejsou námi provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů na těch stránkách, které jste navštívili, pokud jsou tam uvedeny.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše stránky www.olgazimmermann.com mohou občas aktualizovat své zásady ochrany osobních údajů. Všechny změny oznamujeme formou zveřejňování nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Sledujeme změny v legislativě, týkající se ochrany osobních údajů v Evropské unii a ve státě Česká republika. Pokud jste nám svěřili své osobní údaje, upozorníme Vás na případnou změnu zásad ochrany osobních údajů. Pokud byly Vaše kontaktní údaje zadány nesprávně, pak Vás kontaktovat nemůžeme.

Zpětná vazba, závěrečná ustanovení

Máte-li jakékoliv dotazy, související se zásadami ochrany osobních údajů, kontaktujte správce webu www.olgazimmermann.com, přes: olga@olgazimmermann.com, nebo využijte kontaktní formulář, uvedený v příslušné části tohoto webu. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete nadále využívat služby webu www.olgazimmermann.com. V takovém případě se musíte vzdát možnosti navštěvovat naše stránky.

Privacy Policy

www.olgazimmermann.com website administration is obliged to maintain your privacy on the Internet. We pay great attention to securing the data you provided to us. Our privacy policy is based on the General Data Protection Regulation (GDPR) of the European Union. The purposes, for which we collect your personal data are: improvement of our service, communication with visitors to this site, newsletters, presenting the information requested by the user, , and for other actions listed below.

 

Personal data storage and processing

We collect and process your personal data only with your willing consent. With your permission, we can collect and process the following data: name and surname, e-mail address, phone number, . Collection and processing of your personal information is carried out in accordance with the laws of the European Union and the Czech Republic.

 

Data storage, alteration, and removal

The user, who has provided www.olgazimmermann.com with their personal data, has the right for their alteration and removal, as well as the right to recall the agreement to data processing. Time, during which your personal data will be stored is: 24 months. After finishing with the processing of your personal data, the website’s administration will permanently delete it. To access your personal data, you can contact the administration on: olga@olgazimmermann.com. We will be able to pass your data to a third party only with your willing consent. If the data was transferred to a third party, which is not associated with our organization, we cannot perform any changes to that data.

 

Processing of visiting technical data

Records of your IP address, time of visit, browser settings, operational system and other technical information is saved in the database when you visit www.olgazimmermann.com. This data is necessary for the correct display of the website’s content. It is impossible to identify the person of the visitor using this data.

 

Children’s personal information

If you are a parent or a legal guardian of an underage child, and you know that the child has provided us with their personal information without your consent, please contact us on: olga@olgazimmermann.com. It is forbidden to enter personal data of underage users without the agreement of parents or lawful guardians.

 

Cookies processing

We use cookie files for the correct display of the website’s content and for the convenience of browsing www.olgazimmermann.com. They are small files, that are stored on your device. They help the website to remember information about you, such as in which language you use the website and which pages have you already opened. This information will be useful in the next visit. Thanks to cookie files, the website’s browsing becomes much more convenient. You can learn more about these files here. You can set up cookies reception and blocking in your browser yourself. Inability to receive cookie files may limit the functionality of the website.

 

Processing of personal data by other services (at this moment we do not use any third-party online services)

This website uses third-party online services, which perform data collecting, independent from us. Such services include: , .

Data collected by these services may be provided to other services within those organizations. They can use the data for advertising personalization of their own advertising network. You can learn about user agreements of those organizations on their websites. You can also refuse their collection of your personal data. For example, Google Analytics Opt-out Browser Add-on can be found here . We do not pass any personal data to other organizations or services, which are not listed in this privacy policy. As an exception, the collected data may be provided on a lawful request of state authorities, that are authorized to request such information.

 

Links to other websites

Our website www.olgazimmermann.com may contain links to other websites, which are not under our control. We are not responsible for the content of these websites. We recommend you familiarize yourself with the privacy policy of every website that you visit, if such policy exists.

 

Changes to the privacy policy

From time to time, our website www.olgazimmermann.com may update our privacy policy. We inform about any changes to the privacy policy, placed on this webpage. We are monitoring any changes in legislation, which is related to personal data in European Union and Czech Republic. If you have entered any of your personal data on our website, we will inform you about the changes in our privacy policy. If your personal data, and more specifically, your contact information was entered incorrectly, we will not be able to contact you.

 

Feedback and final clauses

You can contact the administration of www.olgazimmermann.com regarding any questions related to privacy policy on: olga@olgazimmermann.com, or by filling a contact form specified in a corresponding section of this website. If you do not agree with this privacy policy, you cannot use the services of www.olgazimmermann.com. In this case you should avoid visiting our website.

bottom of page